Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry.

Joensuunlahti-Venesillanlahti (Tammela)

Joensuunlahti ja Venesillanlahti ovat Tammelan Kuivajärven pohjoispään reheviä lahtia ja valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesialueita. Valuma-alueeltaan laaja Myllyjoki laskee Joensuunlahteen ja tuo mukanaan ravinteikasta vettä. Kummallakin lahdella on kahlaajille sopivia nevoja ja niittyjä.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot  10

 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kuikka
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • mustakurkku-uikku
 • ruskosuohaukka
 • sinisuohaukka
 • uhanalainen laji
 • uivelo

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • nokikana
 • isokoskelo
 • tukkasotka
 • punasotka
 • härkälintu
 • jouhisorsa

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Joensuunlahti-Venesillanlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Hämeen seutukaavassa alueella on SL1-merkintä.

Suojellaan luonnonsuojelu- ja vesilailla. Alueen linnustoarvoa heikentävät toimet (esim. ruoppaus, kuivatus) ovat kiellettyjä. Kalastus ja metsästys ovat sallittuja, mikäli niitä ei muiden syiden perusteella (kalastus- ja metsästyslaki) kielletä.