Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry.

Humppilan lentokenttä

Ympäristöministeriön päätös:
Ympäristöministeriö jättää vaihemaakuntakaavassa Humppilan kuntaan osoitetun lentoliikenteen alueen (LL-1, 780) ja siihen liittyvän melualueen (me) maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n vastaisina vahvistamatta ja hyväksyy tältä osin Pro Alhonkulma ry:n valituksen jäljempänä mainituilla perusteilla tehtynä.

 

Perustelut
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityk-siin ja vaikutusarviointeihin perustuen. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheu-tuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia lentoasemia suunnitel-taessa ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon asutus ja muut melulle herkät toi-minnot.
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin ja 28 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten, että ediste-tään niiden toteuttamista. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota muun muassa maakunnan tarkoituksenmukai-seen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, alueidenkäytön ekologiseen kestävyyteen, ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin sekä maakunnan elinkei-noelämän toimintaedellytyksiin.
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan on perustuttava riittäviin tutkimuksiin ja selvi-tyksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosi-aaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

 

 

Lähde: Kanta-Hämeen ensimmäinen vaihemaakuntakaava vahvistettiin, http://www.ymparisto.fi/